Adatvédelmi Nyilatkozat

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik a vállalatunk iránt. Az adatvédelem különös fontosságú a Kardex Holding AG ügyvezetése számára. A Kardex Holding AG honlapjainak használata alapvetően bármilyen személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben azonban az érintett a vállalatunk különleges szolgáltatásait kívánja igénybe venni a honlapunkon keresztül, szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha szükségessé válik a személyes adatok feldolgozása és ennek a feldolgozásnak nincs törvényi alapja, főszabályként beszerezzük az érintett hozzájárulását.

Az érintett személyes adatainak, például a nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának a feldolgozása minden az általános adatvédelmi rendelettel összhangban és a Kardex Holding AG-re vonatkozó tartományi adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik. Ezen adatvédelmi nyilatkozat szeretné a vállalatunk tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, mértékéről és céljáról. Az érintetteket továbbá ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével világosítjuk fel az őket megillető jogokról.

A Kardex Holding AG mint adatkezelő számos technikai és szervezési intézkedést vezetett be, hogy biztosítsa a weblapon keresztül feldolgozott személyes adatok lehetőleg teljes körű védelmét. Az internet alapú adatátvitelben azonban alapvetően lehetnek biztonsági rések, így az abszolút védelem nem biztosítható. Ezért minden érintett szabadon dönthet arról, hogy a személyes adatait más úton küldi meg, például telefonon közli velünk.

1. Fogalommeghatározások

A Kardex Holding AG adatvédelmi nyilatkozata azokat a fogalmakat használja, amelyeket az európai irányelvek és rendeletek alkotója az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kibocsátásakor használt. Az adatvédelmi nyilatkozatunkban arra törekedtünk, hogy az mind a nyilvánosság, mind pedig ügyfeleink és üzleti partnereink számára egyszerűen olvasható és érthető legyen. Annak érdekében, hogy ezt biztosítsuk, először is elmagyarázzuk a használt fogalmakat.

Az adatvédelmi nyilatkozatban többek között az alábbi fogalmakat használjuk:

a) személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) érintett

Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő feldolgozza.

c) adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

d) az adatkezelés korlátozása

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

e) profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

f) álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

g) adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

h) adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

i) címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

j) harmadik fél

 

A harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

k) az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban hatályos adatvédelmi törvények vagy az adatvédelmi jellegű egyéb rendelkezések értelmében:

Kardex Hungaria Kft.

Szabadság út 117.

2040 Budaörs

Hungary

Tel: +36 23 507 153

Email: info.remstar.hu(at)kardex.com

Web: https://www.kardex-remstar.hu

 

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Kardex Hungaria Kft.

Szabadság út 117.

2040 Budaörs

Hungary

Tel: +36 23 507 153

Email: info.remstar.hu(at)kardex.com

Web: https://www.kardex-remstar.hu

Bármely érintett bármikor közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a kérdéseivel és kezdeményezéseivel.

4. Cookie-k

A Kardex Holding AG honlapjai cookie-kat használ. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyeket egy webböngészőn keresztül a számítógépes rendszerre kerül, és ott tárolódik.

Számos honlap és szerver használ cookie-kat. Sok cookie tartalmaz cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyértelmű azonosítója. Egy karakterláncból áll, amellyel a honlapokat és szervereket a konkrét webböngészőhöz lehet rendelni, amelyben a cookie-t tárolódott. Ez lehetővé teszi a meglátogatott honlapnak és szervereknek, hogy megkülönböztesse az érintett egyéni böngészőjét minden más webböngészőtől, amely más cookie-kat tartalmaz. Egy meghatározott webböngésző az egyértelmű cookie-azonosítóval felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával a Kardex Holding AG a honlap felhasználóinak felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani, mint a cookie-k alkalmazása nélkül.

Egy cookie segítségével a honlapunkon lévő információk és ajánlatok a felhasználóra optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a honlapunk felhasználóit. A felismerés célja, hogy megkönnyítsük a felhasználóinknak a honlapunk használatát. A cookie-kat használó honlap felhasználójának példának okáért nem kell minden egyes látogatásakor újból megadnia a hozzáférési adatait, mert ezt a honlap és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie-k megteszik helyette. Egy további példa a webáruház kosarának cookie-ja. A webáruház egy cookie-n keresztül jegyzi meg az árucikket, amelyet a vevő a virtuális kosárba rakott.

Az érintett az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A már elhelyezett cookie-k továbbá bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden piacon lévő webböngészőben lehetséges. Amennyiben az érintett deaktiválja a cookie-k elhelyezését a használt webböngészőben, előfordulhat, hogy nem használható a honlapunk minden funkciója teljes körűen.

5. Általános adatok és információk rögzítése

A Kardex Holding AG honlapja minden egyes alkalommal, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer betölti a honlapot számos általános adatot és információt rögzít. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájlja tárolja. Rögzítésre kerülhetnek a (1) használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférést biztosító rendszer által használt operációs rendszer, (3) a honlap, amelyről a hozzáférést biztosító rendszer a honlapunkra jutott (az úgynevezett referer), (4) az aloldalak, amelyeket a hozzáférést biztosító rendszer a honlapunkra irányít, (5) a honlap elérésének napja és pontos ideje, (6) az internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférést biztosító rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok, amelyek az információtechnológiai rendszerünk elleni támadás esetén a veszély elhárítását szolgálják.

Az ilyen általános adatok és információk használatakor a Kardex Holding AG nem következtet vissza az érintettre. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) a honlapunk tartalma megfelelően megjelenjen, (2) optimalizáljuk a honlapunk tartalmát, valamint az ott megjelenő reklámokat, (3) biztosítsuk az információtechnológiai rendszerünk és a honlapunk technikájának tartós működőképességét, valamint (4) hogy a bűnüldöző hatóságoknak rendelkezésre bocsássuk a szükséges információkat kibertámadás esetén. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat a Kardex Holding AG ezért egyrészről statisztikai céllal, továbbá azzal a céllal értékeli ki, hogy emelje az adatvédelmet és adatbiztonságot, hogy végül optimális védelmi szintet biztosítsunk az általunk feldolgozott személyes adatoknak. A szerver naplófájljainak anonim adatokat az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

6. Kapcsolatfelvételi lehetőség a honlapon keresztül

A Kardex Holding AG honlapja a törvényi előírások miatt olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a közvetlen kommunikációt a vállalatunkkal, ami ugyancsak magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail címet). Amennyiben egy érintett e-mailben vagy a kapcsolati űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által megküldött adatokat a rendszer automatikusan tárolja. Az ilyen, az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon megküldött személyes adatokat feldolgozás vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személynek.

7. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak annyi ideig dolgozza fel és tárolja, amennyi a tárolási cél eléréséhez szükséges, vagy ameddig ezt az európai irányelvek és rendeletek alkotója vagy más jogalkotó törvényben vagy jogszabályban, amelynek az adatkezelő a hatálya alá tartozik, előírja.

Ha megszűnik a tárolás célja, vagy letelik az európai irányelvek és rendeletek alkotója vagy más hatáskörrel rendelkező jogalkotó által előírt tárolási idő, akkor a személyes adatok rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zárolásra vagy törlésre kerülnek.

8. Az érintett jogai

a) A visszajelzésre való jog

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek jogot biztosít arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az érintett élni kíván ezzel a visszajelzéshez való joggal, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

b) Tájékoztatásra való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintettnek az európai irányelvek és rendeletek alkotója által biztosított joga, hogy bármikor térítésmentes tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől a személyével kapcsolatban tárolt személyes adatokról, és hogy megkapja e tájékoztatás másolatát. Az európai irányelvek és rendeletek alkotója az érintettnek továbbá az alábbi információkat biztosítja:

az adatkezelés céljai

az érintett személyes adatok kategóriái

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték: a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Az érintettet megilleti továbbá a tájékoztatás joga arról, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbította a személyes adatokat Ebben az esetben az érintettet megilleti az a jog, hogy tájékoztatást kapjon a megfelelő garanciákról a továbbítással összefüggésben.

Amennyiben az érintett élni kíván ezzel a tájékoztatáshoz való joggal, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

c) A helyesbítéshez való jog

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek, akinek a személyes adatait kezelik, jogot biztosít arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Amennyiben az érintett élni kíván ezzel a helyesbítéshez való joggal, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek jogot biztosít arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, és az adatkezelésre nincs szükség:

A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon kezelték, amire már azokra már nincs szükség.

Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben fennáll az egyik fenti ok, és az érintett kezdeményezni kívánja a Kardex Holding AG-nál tárolt személyes adatok törlését, bármikor az adatkezelő valamelyik munkatársához fordulhat. A Kardex Holding AG munkatársa intézkedik, hogy indokolatlan késedelem nélkül eleget tegyenek a törlési kérelemnek.

Ha a Kardex Holding AG nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a GDPR 17. cikk (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, a Kardex Holding AG az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatkezelésre nincs szükség. A Kardex Holding AG munkatársa megteszi a szükséges intézkedéseket a konkrét esetben.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek jogot biztosít arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem került megállapításra, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben fennáll az egyik fenti feltétel, és az érintett kérni kívánja a Kardex Holding AG-nál tárolt személyes adatok korlátozását, bármikor az adatkezelő valamelyik munkatársához fordulhat ez ügyben. A Kardex Holding AG munkatársa megteszi az intézkedéseket az adatkezelés korlátozása iránt.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek jogot biztosít arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, ha a személyes adatok kezelésére nem jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikk. (1) bekezdése szerinti gyakorlása során az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez nem csorbítja mások jogait és szabadságait.

Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor a Kardex Holding AG munkatársához fordulhat.

g) A tiltakozáshoz való jog

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek jogot biztosít arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ez az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

A Kardex Holding AG a tiltakozás esetében a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Kardex Holding AG a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a Kardex Holding AG-nál a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Kardex Holding AG a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelheti.

Ha a személyes adatokat a Kardex Holding AG a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli, az érintett továbbá jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A tiltakozáshoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor közvetlen a Kardex Holding AG bármely munkatársához vagy egy másik munkatárshoz fordulhat. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett jogosult továbbá a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolni.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek jogot biztosít arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ha a döntés (1) nem az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy (2) meghozatalát nem az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Kardex Holding AG köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Amennyiben az érintett élni kíván az automatizált döntéshozatalra vonatkozó való joggal, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához való jog

Az európai irányelvek és rendeletek alkotója minden érintettnek, akinek a személyes adatait kezelik, jogot biztosít arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását.

Amennyiben az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való joggal, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

9. Adatvédelem a pályázatok és a pályázati eljárás során

Az adatkezelő a pályázóktól személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel a pályázati eljárás lebonyolítása céljából. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Erre különösen akkor kerül sor, ha a pályázó megfelelő pályázati dokumentumokat küld elektronikus úton, például e-mailben vagy a honlapon található webes nyomtatványon keresztül az adatkezelőnek. Amennyiben az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a megküldött adatokat a munkaviszony lebonyolítása céljából, a törvényi rendelkezések figyelembe vétele mellett tárolja. Amennyiben az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumokat a visszautasítási döntés ismertetése után törli, amennyiben a törlést nem akadályozza az adatkezelő egyéb jogos érdeke. Egyéb jogos érdek például a bizonyítási kötelezettség az Általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

10. Adatvédelmi rendelkezések az AddThis könyvjelző alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette az AddThis vállalat komponenseit. Az AddThis egy úgynevezett könyvjelző-szolgáltató. A szolgáltató lehetővé teszi a honlapok egyszerűsített felvételét a könyvjelzők közé gombok segítségével. Az AddThis komponensek fölé tartott egérrel vagy az arra való kattintással megjelenik egy lista a könyvjelzők beszúrásával és megosztási szolgáltatásokkal. Az AddThis-t több mint 15 millió honlapon használják, és a gombok az üzemeltető társaság adatai szerint évente több mit 20 milliárd alkalommal megjelennek.

Az AddThis üzemeltető társasága az AddThis, Inc. cég, 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap egyes oldalainak, amelyen AddThis komponens van beépítve, betöltésekor, a webböngésző automatikusan kezdeményezi az érintett információtechnológiai rendszerén az adott AddThis komponens segítségével, hogy adatokat töltsön le a www.addthis.com honlapról. E technikai eljárás keretében az AddThis információt szerez a látogatásról és arról, hogy az érintett által használt információtechnológiai rendszer mely konkrét oldalakat használja. Az AddThis információt szerez továbbá az érintett által használ számítógépes rendszernek az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott IP-címérő, a böngésző típusáról, a böngésző nyelvéről, a honlapunkról betöltött honlapról, a látogatás napjáról és pontos idejéről. Az AddThis arra használja ezeket az adatokat, hogy anonim felhasználói profilokat készítsen. Az AddThis útján átvitt adatok és információk lehetővé teszik magának az AddThis vállalatnak, valamint az AddThis kapcsolt vállalkozásainak vagy partnervállalatainak, hogy az adatkezelő honlapjának látogatóinak célzottan személyre szabott és az érdeklődésének megfelelő reklámot küldjön.

Az AddThis a személyre szabott és az érdeklődésnek megfelelő reklámot a vállalat által telepített cookie segítségével jeleníti meg. Ez a cookie elemzi az érintett által használt számítógépes rendszer egyéni szörfölési magatartását. A cookie tárolja a honlapoknak a számítógépes rendszerből kiinduló látogatásait.

Az érintett, amint a fent már bemutattunk, az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az AddThis cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. Az AddThis által már elhelyezett cookie-k továbbá bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintettnek lehetősége van továbbá arra, hogy tartósan tiltakozzon az ellen, hogy az AddThis kezelje a személyes adatokat. Ehhez az érintettek meg kell nyomnia az Opt-Out gombot a www.addthis.com/privacy/opt-out címen, amely egy Opt-Out-Cookie-t helyez el. A tiltakozást tartalmazó Opt-Out-Cookie az érintett által használt információtechnológiai rendszeren került elhelyezésre. Amennyiben az érintett a tiltakozás után törli a rendszeren a cookie-kat, az érintettnek újból be kell töltenie a linket, és újra el kell helyeznie az Opt-Out-Cookie-t.

Az Opt-Out-Cookie elhelyezésével azonban fennáll a lehetősége annak, hogy az adatkezelő honlapját az érintett nem használhatja teljes körűen.

Az AddThis hatályos adatvédelmi rendelkezései a www.addthis.com/privacy/privacy-policy címen hívhatók le.

11. Adatvédelmi rendelkezések az (anonimizáló funkcióval rendelkező) Google Analytics alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette az (anonimizáló funkcióval rendelkező) Google Analytics komponenseit. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a honlapok látogatóinak magatartásával kapcsolatok adatok gyűjtése és kiértékelése. A webelemző szolgáltatás többek között arról gyűjt adatokat, hogy az érintett melyik honlapról került az adott honlapra (az úgynevezett referer), a honlap mely aloldalait töltötte be, és milyen gyakran és mennyi ideig nézte az aloldalt. A webelemzést általában egy-egy honlap optimalizálására és az internetes reklám költség-haszon elemzésére alkalmazzák.

A Google Analytics komponensek üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő a Google Analytics-on keresztüli webelemzéshez a "_gat._anonymizeIp” utótagot használja. Ezzel az utótaggal a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett internetfiókjának az IP-címét, ha a honlapunkhoz való hozzáférés az Európai Unió egyik tagállamából vagy egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államából történik.

A Google Analytics komponensek célja a honlapunk látogatóinak elemzése. A Google az így nyert adatokat és információkat többek között arra használja, hogy kiértékelje a honlapunk használatát, hogy részünkre online jelentéseket készítsen, amelyek megmutatják a honlapunkon végzett tevékenységeket, és további, a honlapunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. Fent már elmagyaráztuk, hogy mi a cookie. A cookie elhelyezése teszi lehetővé a Google számára a honlapunk használatának az elemzését. Az adatkezelő által üzemeltetett honlap egyes oldalainak, amelyen Google Analytics komponens van beépítve, betöltésekor, a webböngésző automatikusan kezdeményezi az érintett információtechnológiai rendszerén az adott Google Analytics komponens segítségével, hogy adatokat küldjön a Googlenak az online elemzés céljából. E technikai eljárás keretében a Google olyan személyes adatokhoz jut, mint az érintett IP-címe, amely a Google számára többek között arra szolgál, hogy visszakövesse a látogatók és kattintások eredetét, majd lehetővé tegye a jutalék elszámolását.

A cookie-k segítségével olyan személyes adatok kerülnek tárolásra, mint a hozzáférés ideje, a hely, ahonnan a hozzáférés indult, és hogy az érintett milyen gyakorisággal látogatja a honlapunkat. A honlapunk minden egyes látogatásakor ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetfiók IP-címét, megküldjünk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás keretében gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik személynek továbbítja.

Az érintett, amint a fent már bemutattunk, az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. A Google Analytics által már elhelyezett cookie továbbá bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy a Google Analytics által létrehozott, a honlap használatára vonatkozó adatok gyűjtése, valamint ezen adatoknak a Google által történő feldolgozása ellen tiltakozzon, és akár meg is akadályozza ezt. Ehhez az érintettnek egy böngészőbővítményt kell letöltenie a tools.google.com/dlpage/gaoptout címről, majd telepíteni azt. Ez a böngészőbővítmény tájékoztatja a Google Analytics-et egy JavaScript segítségével arról, hogy tilos adatokat és információkat küldeni a Google Analytics-nek a honlapok látogatásairól. A böngészőbővítmény telepítését a Google tiltakozásként értékeli. Ha az érintett az információtechnológiai rendszerét később törli, formatálja vagy újratelepíti, az érintettnek újból telepítenie kell a böngészőbővítményt, hogy deaktiválja a Google Analytics-et. Amennyiben az érintett vagy az ellenőrzése alá tartozó személy eltávolítja vagy letiltja a böngészőbővítményt, fennáll a lehetősége a böngészőbővítmény újratelepítésének vagy újbóli aktiválásának.

További információkat és a Google adatvédelmi rendelkezéseit a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ és a www.google.com/analytics/terms/hu.html címen találja. A Google Analytics működésére a www.google.com/intl/hu_hu/analytics/ linket bővebb magyarázatot talál.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy olyan internethasználóknak jelenítsen meg reklámokat, akik előzőleg felkeresték a vállalat honlapját. A Google Remarketing beépítése e szerint lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a felhasználóra vonatkozó reklámokat készítsen, és így az internethasználó érdeklődésének megfelelő reklámokat jelenítsen meg.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google Remarketing célja az érdeklődésének megfelelő reklámok megjelenítése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg a Google reklámhálózatán keresztül, vagy jeleníttessünk meg más honlapokon, amelyek az internethasználók érdeklődésére vannak szabva.

A Google Remarketing cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. Fent már elmagyaráztuk, hogy mi a cookie. A cookie elhelyezésével a Google számára lehetővé válik a honlapunk látogatójának felismerése, ha a későbbiekben olyan honlapokat keres fel, amelyek ugyancsak tagjai a Google reklámhálózatának. Olyan honlap betöltésekor, amelybe beépítették a Google Remarketing szolgáltatást, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja magát a Google-nél. E technikai eljárás keretében a Google olyan személyes adatokhoz jut, mint az érintett IP-címe vagy a felhasználó szörfölési magatartása, amelyet a Google többek között az érdeklődésnek megfelelő reklám megjelenítésére használ.

A cookie személyes adatokat tárol, például az érintett által meglátogatott honlapokat. A honlapunk minden egyes látogatásakor így személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetfiók IP-címét, küldünk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás keretében gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik személynek továbbítja.

Az érintett, amint a fent már bemutattunk, az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. A Google Analytics által már elhelyezett cookie továbbá bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy tiltakozzon a Google által megjelenített, az érdeklődésnek megfelelő reklámok ellen. Ehhez az érintettnek minden általa használt webböngészőben fel kell keresnie a www.google.hu/settings/ads oldalt, és ott megtenni a kívánt beállításokat.

További információkat és a Google adatvédelmi rendelkezéseit a https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ címen találja.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google AdWords alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette a Google AdWords-öt. A Google AdWords olyan online reklámozási szolgáltatás, amely a reklámozónak lehetővé teszi, hogy reklámokat kapcsoljon be mind a Google keresési eredményeiben, mind pedig a Google reklámhálózatán. A Google AdWords lehetővé teszi a reklámozó számára, hogy előre megadjon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével a reklám a Google keresési eredményeiben kizárólag akkor jelenik meg, ha a felhasználó a keresőmotorral a kulcsszónak megfelel keresési eredményt futtat le. A Google reklámhálózatán a reklámokat automatikus algoritmus és az előre meghatározott kulcsszavak segítségével osztja el a téma szempontjából lényeges honlapokon.

A Google AdWords szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja a honlapunk reklámozása az érdeklődésnek megfelelő reklám megjelenítésével harmadik vállalatok honlapjain és a Google keresőmotor keresési eredményeiben és idegen reklámok megjelenítése a honlapunkon.

Amennyiben az érintett egy Google reklámon keresztül jut el a honlapunkra, az érintett információtechnológiai rendszerén a Google egy úgynevezett konverziós cookie-t helyez el. Fent már elmagyaráztuk, hogy mi a cookie. A konverziós cookie harminc nap elteltével hatályát veszti, és nem az érintett azonosítására szolgál. A konverziós cookie-n keresztül, amennyiben az még nem járt le, visszakövethető, hogy felkerestek-e bizonyos aloldalakat, például a webáruház kosarát a honlapunkon. A konverziós cookie-val mind mi, mind pedig a Google visszakövetheti, hogy az érintett, aki egy AdWords reklámon keresztül jutott a honlapunkra, forgalmat generált-e, tehát vásárolt-e, vagy megszakította-e a vásárlást.

A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használja fel, hogy összeállítsa a honlapunk látogatói statisztikáját. Ezeket a látogatási statisztikákat aztán mi is felhasználjuk, hogy kiderítsük a felhasználók teljes számát, akiket az AdWords reklámok közvetítettek hozzánk, hogy kiderítsük az adott AdWords reklám sikerét vagy sikertelenségét, és hogy a jövőben optimalizáljuk az AdWords reklámokat. Sem a vállalatunk, sem a Google AdWords más reklámozó ügyfele nem kap olyan információkat a Google-től, amelyekkel azonosítható az érintett.

A konverziós cookie személyes adatokat tárol, például az érintett által meglátogatott honlapokat. A honlapunk minden egyes látogatásakor így személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetfiók IP-címét, küldünk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás keretében gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik személynek továbbítja.

Az érintett, amint a fent már bemutattunk, az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. A Google AdWords által már elhelyezett cookie továbbá bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy tiltakozzon a Google által megjelenített, az érdeklődésnek megfelelő reklámok ellen. Ehhez az érintettnek minden általa használt webböngészőben fel kell keresnie a www.google.hu/settings/ads oldalt, és ott megtenni a kívánt beállításokat.

További információkat és a Google adatvédelmi rendelkezéseit a https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ címen találja.

14. Adatvédelmi rendelkezések a WordPress Jetpack alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette a Jetpackot. A Jetpack egy WordPress beépülő modul, amely a WordPressre épülő honlap üzemeltetőjének kiegészítő funkciókat kínál. A Jetpack lehetővé teszi a honlap üzemeltetőjének többek között az oldal látogatóinak az áttekintését. A hasonló közlemények és publikációk megjelenítésével vagy azzal a lehetőséggel, hogy megosszanak tartalmakat az oldalon, lehetővé válik a látogatók számának növelése. A Jetpackba be vannak építve továbbá biztonsági funkció, így a Jetpackot használó honlap jobban védve van a brute force-támadásokkal szemben. A Jetpack optimalizálja és felgyorsítja a honlapba épített képek betöltését.

A Jetpack WordPress beépülő modul üzemeltetője az Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Az üzemeltető társaság a Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, követő technológiáját használja.

A Jetpack cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. Fent már elmagyaráztuk, hogy mi a cookie. Az adatkezelő által üzemeltetett honlap egyes oldalainak, amelyen Jetpack komponens van beépítve, betöltésekor, a webböngésző automatikusan kezdeményezi az érintett információtechnológiai rendszerén az adott Jetpack komponens segítségével, hogy adatokat küldjön elemzés céljából az Automatticnak. E technikai eljárás keretében az Automattic információkat kap adatokról, amelyeket aztán a honlaplátogatók áttekintésének készítéséhez használnak fel. Az így nyert adatok az érintett magatartásának elemzésére szolgálnak, aki az adatkezelő honlapját felkereste, és azokat azzal a céllal értékelik ki, hogy optimalizálják a honlapot. A Jetpack komponenseken keresztül nyert adatokat az érintett külön kifejezett hozzájárulásának előzetes beszerzése nélkül nem használják fel arra, hogy azonosítsák az érintettet. Az adatokat ezen kívül a Quantcast ismeri meg. A Quantcast az adatokat ugyanarra a célra használja, mint az Automattic.

Az érintett, amint a fent már bemutattunk, az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy a honlap cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy az Automattic/Quantcast cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. Az Automattic által már elhelyezett cookie-k továbbá bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy a Jetpack-cookie által létrehozott, a honlap használatára vonatkozó adatok gyűjtése, valamint ezen adatoknak az Automattic/Quantcast által történő feldolgozása ellen tiltakozzon, és akár meg is akadályozza ezt. Ehhez az érintettek meg kell nyomnia az Opt-Out gombot a https://www.quantcast.com/opt-out/ címen, amely egy Opt-Out-Cookie-t helyez el. A tiltakozást tartalmazó Opt-Out-Cookie az érintett által használt információtechnológiai rendszeren került elhelyezésre. Amennyiben az érintett a tiltakozás után törli a rendszeren a cookie-kat, az érintettnek újból be kell töltenie a linket, és újra el kell helyeznie az Opt-Out-Cookie-t.

Az Opt-Out-Cookie elhelyezésével azonban fennáll a lehetősége annak, hogy az adatkezelő honlapját az érintett nem használhatja teljes körűen.

Az Automattic adatvédelmi rendelkezéseit a https://automattic.com/privacy/ címen találhatók. A Quancast adatvédelmi rendelkezéseit a https://www.quantcast.com/privacy/ címen találhatók.

15. Adatvédelmi rendelkezések a Shariff alkalmazására és használatára vonatkozóan

Az adatkezelő a honlapjába beépítette a Shariff komponenseit. A Shariff komponensek az adatvédelemmel összhangban lévő közösségi média-gombokat bocsát rendelkezésre. A Shariffet a c’t német számítógépes folyóirat számára fejlesztették, és a GitHub, Inc. teszi közzé.

A komponensek fejlesztője a GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

A közösségi hálózatok által rendelkezésre bocsátott gomb-megoldások általában akkor küldenek személyes adatokat az adott közösségi hálózatnak, ha egy felhasználó meglátogat egy olyan honlapot, amelybe beépítették a közösség média gombját. A Shariff komponensek használatával csak akkor küldenek személyes adatokat a közösségi hálózatnak, ha a honlap látogatója aktívan rákattint egy közösségi média gombra. A Shariff komponensekről további információkat a c't számítógépes folyóirat http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html címén talál. A Shariff komponensek alkalmazásának az a célja, hogy védje a honlapunk látogatóinak a személyes adatait, és egyidejűleg lehetővé tegye, hogy beépítsünk egy gomb-megoldást a közösségi hálózatokhoz.

További információkat és a GitHub adatvédelmi rendelkezéseit a https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ címen találja.

16. Adatvédelmi rendelkezések a HubSpot alkalmazására és használatára vonatkozóan

A honlapunk Hubspotot, egy harmadik vállalatot használ a marketing automatizálására. A Hubspot cookie-kat helyez el, amelyek követik a felhasználó interakcióját a honlapunkon. A Hubspot a böngésző által rendelkezésre bocsátott információkat is gyűjt, pl. a régiókat, ahonnan a látogatók érkeznek, az IP-címeket és az ismételt látogatásokat. A felhasználók anonimok maradnak, kivéve, ha a felhasználó űrlap küldésével személyes adatokat ad meg. A Hubspot cookie-krók és azok felhasználásáról további információkat a Hubspot adatvédelmi nyilatkozatában talál a https://legal.hubspot.com/privacy-policy címen.

17. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál a vállalatunknak az adatkezelési műveletek jogalapjaként, amelynél beszerezzük a hozzájárulást az adott adatkezelési célhoz. Amennyiben az adatkezelésre olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amelyben az érintett szerződő fél, mint amire az például az olyan adatkezelési műveletek esetén kerül sor, mint az áruszállítás vagy egyéb szolgáltatás nyújtása vagy az ellenszolgáltatás, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik az olyan adatkezelési műveletekre, amelyek az előszerződési intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeink vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Amennyiben a vállalatunknak olyan jogszabályi kötelezettséget kell teljesítenie, amelyhez szükség van személyes adatok kezelésére, mit például az adózási kötelezettségek, akkor az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul.

A személyes adatok kezelése ritkán szükségessé válhat annak érdekében, hogy az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeit védjük. Ilyen eset például, ha egy látogató megsérülne az üzemünkben, és ezért a nevét, korát, egészségpénztári adatait vagy egyéb létfontosságú információkat kellene továbbadni az orvosnak, a kórháznak vagy egy harmadik személy félnek. Ebben az esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontján alapul. Végül az adatkezelési műveletek alapulhatnak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján. Ezen a jogalapon olyan adatkezelési műveletek alapulnak, amelyeket az eddig felsorolt jogalapok egyike sem ölel fel, ha az adatkezelés a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ha az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ilyen adatkezelési műveletekre különösen azért vagyunk jogosultak, mert ezeket az európai jogalkotó külön említi. Az a nézetet képviseli, hogy ilyen jogos érdek lehet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés 2. mondata).

18. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok kezelése a GDPR a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, a jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk gyakorlása az összes munkatársunk és részvényesünk jóléte.

19. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának kritériuma a jogszabályban előírt mindenkori megőrzési idő. A határidő lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük, ha azokra a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötéshez már nincs szükség.

20. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának törvényi vagy szerződéses előírásai; a szerződéskötés szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok rendelkezésre bocsátására; ennek elmulasztásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége részben törvényi előírásból (pl. adójogszabályok) vagy a szerződéses szabályozásból (pl. a szerződő fél adatai) adódhat. Itt a szerződéskötéshez szükség lehet arra, hogy az érintett személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, amelyeket aztán fel kell dolgoznunk. Az érintett köteles például személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátani, ha a vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának elmulasztásának az lenne a következménye, hogy az érintettel nem lehet megkötni a szerződést. A személyes adatoknak az érintett által történő rendelkezésre bocsátása előtt az érintetten a munkatársunkhoz kell fordulnia. A munkatársunk az érintettet a konkrét esetre vonatkozóan felvilágosítja arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény vagy a szerződés írja elő, vagy a szerződéskötéshez szükséges, hogy fennáll-e kötelezettség a személyes adatok rendelkezésre bocsátására, és milyen következményei vannak annak, ha elmulasztja a személyes adatokat rendelkezésre bocsátani.

21. Az automatizált döntéshozatal ténye

Felelősségteljes vállalatként lemondunk az automatikus döntéshozatalról vagy a profilalkotásról.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH mint az alsó-frankföldi külső adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi nyilatkozat-generátora segítségével készült, együttműködésben a WILDE BEUGER SOLMECKE Ügyvédi Iroda | adatvédelmi ügyvédeivel.

Kapcsolat

További információkkal készséggel áll rendelkezésére a Kardex Remstar csapata:

 

 

kapcsolatfelvétel

contact.remstar.hu(at)kardex.com

 
OK